Sunday, December 18, 2011

Menulis Laporan

Sesuatu penyiasatan tidak lengkap tanpa laporan bertulis.

Kandungan sesebuah laporan itu mestilah mengandungi objektif kajian, pengenalan kepada latar belakang masalah yang sedang dikaji, hipothesis kajian, pemboleh-ubah, bahan-bahan dan kaedah yang digunakan, keputusan-keputusan, analisis data dan tafsiran, dan kesimpulan kajian.

No comments:

Post a Comment