Sunday, December 18, 2011

Sitegiant.my - "I want to sell online!!"
All in one powerful shopping cart, Selling online is very EASY now!

Mengumpul dan Menyusun Data

Data dikumpul mengikut prosedur yang ditetapkan.

Ukuran jarak, masa, berat, isi padu, kepekatan, dan lain-lain mestilah dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah ditentu-ukur (calibrated) supaya nilai-nilai yang diperolehi adalah nilai-nilai yang sebenar.

Data yang telah dikumpul boleh disusun dan dibentangkan dalam pelbagai bentuk seperti dalam bentuk jadual, carta bar, carta pai, graf dan lukisan.

No comments:

Post a Comment